Verkkosivuston tietosuojaseloste​

Tietosuojaselosteessamme kuvataan miten käsittelemme sinun tietojasi tältä verkkosivustolta kerättäviä henkilötietoja. Tietosuojaseloste koskee niitä henkilötietoja, joissa EE-PEE LVI-asennus Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Selosteen sisältö

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojasta vastaava henkilö

EE-PEE LVI-asennus Oy

Y-tunnus: 2555879-9
Puh. 040 4115563
Sähköposti: timo.riihimaki(at)eepeelvi.com
Osoite: Sirppitie 4, 61500 Isokyrö

Tietosuojavastaava

Timo Riihimäki
Puh.  040 4115563
Sähköposti: timo.riihimaki(at)eepeelvi.com

2. Mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään

Yhteydenottolomakkeet

Keräämme verkkosivustolta henkilötietoja sivustolla olevilla lomakkeilla. Henkilötietoja kerätään niiltä kävijöiltä, jotka itse syöttävät verkkosivuston lomakkeelle tietoja esimerkiksi esitteen tai putkien kuntoarvion tilaamista tai tarjouspyyntöä varten.

Tietoja käytetään yhteydenoton käsittelyyn. Yhteydenotot tallentuvat erilliseen mainittua yhteydenottoa varten luotuun sähköpostiin, jossa tietoja säilytetään 6 kuukautta.

3. Käsittelyn lainmukaisuusperuste

Oikeutettu etu

Lomakkeella kerättyjä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella yhteydenottoihin liittyvän viestinnän mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste voi olla oikeutettu etu silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asianmukainen yhteys. Tässä tapauksessa asianmukainen yhteys muodostuu silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä verkkosivustolla olevalla lomakkeella.

Rekisteröidyn ei kuitenkaan ole pakko toimittaa mitään tietoja verkkosivuston kautta, vaan rekisteröity olla yhteydessä myös suoraan meidän myyntihenkilöihin suoraan valitsemallaan tavalla.

4. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Keräämiämme henkilötietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kansainvälisille järjestöille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Sivustomme käytöstä siirtyy kuitenkin henkilötietoja Googlelle alla lueteltujen työkalujen avulla. Google voi hyödyntää tietoja esimerkiksi omaan markkinointiinsa tai myydä sen kautta saatuja tietoja eteenpäin itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Googlen palveluiden tietosuojalausunnon voit lukea suomeksi osoitteesta https://policies.google.com/privacy

Google Fonts

sivustolle haetaan sisältöä Google Fonts -palvelusta. Sisällön hausta tallentuu Googlen palveluun tietoja verkkovierailijasta ja hänelle toimitetusta palvelusta, kuten verkkovierailijan IP-osoite, sisällön haun kellonaika sekä haettu sisältö. Google Fonts –palvelun osalta et voi estää tietojen siirtoa.

5. Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten tiedot suojataan

Verkkosivuston käyttöön ei ole havaittu liittyvän olennaisia riskejä rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille johtuen sivuston hyvästä suojaustasosta ja siitä, ettei verkkovierailijasta esimerkiksi kerätä arkaluontoisia tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset. Pääsy henkilötietoihin on ainoastaan niillä EE-PEE LVI-asennus Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtäviin kuuluu näiden tietojen käsittely.

Rekisteröityjen tulee olla tietoisia siitä, ettei EE-PEE LVI-asennus Oy pysty ennakolta arvioimaan tai kontrolloimaan esimerkiksi lomakkeella toimitettujen tietojen sisältöä ja siten suorittamaan erityisiä suojaustoimia. Tästä syystä rekisteröityjen ei tule toimittaa EE-PEE LVI-asennus Oy:lle sellaisia tietoja, joita ei halua käsiteltävän.

6. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien EE-PEE LVI-asennus Oy:n hallussa olevia henkilötietoja. Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee yhdeltä henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa, pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saa arvion etukäteen.

Oikeuksiaan voi käyttää ottamalla yhteyttä EE-PEE LVI-asennus Oy:hyn. Yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hänestä tallennettuihin meidän hallussa oleviin henkilötietoihin. Niistä saa halutessaan myös kopion. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. Esimerkiksi sähköpostiviestien luovuttaminen edellyttää aina molempien viestinnän osapuolten suostumusta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Poikkeus tähän voi olla tilanne, jossa aiemmin toimitettu tieto on jollain tavalla olennainen esimerkiksi sopimukseen tai toimitukseen liittyen. Tällöin vanhaa tietoa ei välttämättä korvata, vaan uusi tieto lisätään tiedoksi muuttuneeseen tietoon.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • rekisteröity peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn (suostumuksen peruuttamisesta lisää ylempänä kohdassa 3), eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
  • rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta.

Henkilötieto, jonka käsittelylle EE-PEE LVI-asennus Oy:lla ei ole lain mukaan käsittelyoikeutta ja käsittelyn tarve lakkaa, poistetaan ilman rekisteröidyn pyyntöäkin.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi tilanteissa, joissa hän epäilee henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai on vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, mutta asioiden selvittäminen on vielä kesken.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tilanteessa, jolloin EE-PEE LVI-asennus Oy käsittelee tietoja yleiseen etuun vedoten (esimerkiksi tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi) tai omaan oikeutettuun etuunsa perustuen.

Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä tietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on. EE-PEE LVI-asennus Oy ei muutenkaan siirrä henkilötietoja automaattisesti minnekään – ei edes pyynnöstä. Tapaukset ovat aina yksilöllisiä ja siirrossa joudutaan aina käyttämään manuaalista siirtotapaa kaikkien osapuolten turvallisuuden varmistamiseksi.

Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen ei aseta rekisteröityä mitenkään eriarvoiseen asemaan muiden kanssa EE-PEE LVI-asennus Oy:n palveluiden käytön osalta, eikä menetä mitään oikeuksiaan muihin verrattuna.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle epäillessään henkilötietojansa käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Ensisijaisesti toivomme, että yhteys otetaan aina ensin EE-PEE LVI-asennus Oy:hyn, jotta asia voidaan selvittää jo ennen kuin siitä muodostuu ongelmia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi